GIDABAIMENA BERRESKURATZEA
Epai penalaren bidez erretiratuta, zirkulazio-baimena berriro lortu behar da edo nahikoa da eguneratze-ikastaroa egitea?
RECUPERACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR
Retirado por sentencia penal, ¿hay que obtener de nuevo el permiso de circulación o es suficiente con realizar el curso de actualización?

DIBORTZIOAREN ONDORENGO FAMILIA ETXEBIZITZAREN GASTUAK
Nori dagokio galdara bat ordeztea etxebizitza bi gurasoena denean baina erabilera zaintzaileari esleitu zaionean?
GASTOS DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS EL DIVORCIO
¿A quién corresponde el coste de sustituir una caldera cuando la vivienda sigue siendo de ambos progenitores, pero el uso está atribuido al custodio?

ETXEBIZITZA ALOKATZEA EROSTEKO AUKERAREKIN
Ezagutu kontratu mota hau, haren ondorioak eta noiz gertatzen diren
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CON OPCIÓN DE COMPRA
Conozca esta forma de contrato, sus efectos y los momentos en los que se producen

AITATASUN-ERREKLAMAZIOA
Proba biologikoa egiteari uko egitea justifikatuta egon daiteke, baldin eta eskatzaileak gurasoen eta seme-alaben arteko harreman horren inguruko probarik aurkezten ez badu
RECLAMACIÓN DE PATERNIDAD
La negativa a someterse a la prueba biológica puede estar justificada si el demandante no aporta indicios que apunten a dicha relación paterno filial

GIDABAIMENIK GABE GIDATZEA
Zein erantzukizun penal sor daitezke autoa martxan dagoen bitartean, bideo bat grabatzeko, haurrak bolantearen aurrean jartzen badira?
CONDUCCIÓN SIN CARNÉ
¿Qué responsabilidades penales pueden derivare de poner a los niños al volante solo al objeto de ser grabados por los padres mientras conducen?

Mostrar más